חישוב גודל מדגם לאמידת ממוצע לפי סטית תקן (ידועה) וגודל טעות